מהם דיני הנזיקין?

דיני הנזיקין מוסדרים בפקודת הנזיקין. תחום דיני הנזיקין מסדיר מקרים בהם אדם תובע פיצוי בגין נזק שנגרם לו לגוף או לרכוש. הסעד העיקרי בדיני הנזיקין הינו פיצוי כספי, ומטרתו להשיב את הניזוק למצב בו היה אילולא אירע האירוע המזיק.